Antony Sojka   Photography


Portrait - Werner Aisslinger


Designer Werner Aisslinger photographed in his studio for SI Travel Magazine.